تبلیغات
Topnotch - ضمیر
Topnotch
آموزش زبان انگلیسی آمریکایی
مرتبه
تاریخ : 1390/12/24

در زبان انگلیسی ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله به شرح زیر است :

    فاعل + فعل + مفعول + قید مکان  قید زمان

یک جمله از ارکان زیر تشکیل شده است :

-         فاعل : کسی یا چیزی که کاری انجام می دهد .

-         فعل :  نوع کار انجام شده را نشان می دهد .

-         مفعول : کسی یا چیزی که کار بر روی او یا برای او انجام شده است .

-         قید : حالت انجام فعل را نشان می دهد .

 قید زمان : زمان انجام فعل را نشان می دهد .

.  قید مکان : مکان انجام فعل را نشان می دهد .

.  قید حالت : حالت انجام فعل  را نشان می دهد .

در زبان انگلیسی ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله به شرح زیر است :

    فاعل + فعل + مفعول + قید مکان  قید زمان

به عنوان مثال داریم :

امیر صبح در آشپزخانه صبحانه  می خورد .

امیر : فاعل -  صبح : قید زمان  -  در آشپزخانه : قید مکان  -  صبحانه : مفعول   می خورد :فعل

بنابراین داریم :

Amir eats breakfast in kitchen in the morning.

ضمیر ها معمولا جایگزین اسم می آیند . ضمیر فاعلی ، ضمیر مفعولی ،‌ ضمیر ملکی .

ضمیرهای فاعلی در فارسی به این شکل هستند :

مفرد                           جمع

من                              ما        

تو                               شما

او                               ایشان

ضمیرهای فاعلی در انگلیسی به این شکل هستند :

Single                              Plural

I                                       We

You                                  You

She / He / It                     They

       She برای مونت   He    برای مذکر /    It    برای اشیا

ضمیرهای مفعولی در فارسی  به این شکل هستند :

مفرد                           جمع

مرا / به من                  ما را / به ما

تو را / به تو                 شما را / به شما

اورا / به او                   ایشان را / به ایشان

ضمیرهای مفعولی در انگلیسی به این شکل هستند :

Single                            Plural

Me                                us

You                               you

Her / him / it                 them

ضمیرهای  ملکی در فارسی  به این شکل هستند :

مفرد                          جمع

مال ِ من                       مال ِ ما

مال ِ تو                        مال ِ آنها

مال ِ  او                         مال ِ ایشان

ضمیرهای ملکی  در انگلیسی به این شکل هستند :

 Single                         Plural

Mine                           ours

Yours                          yours

Hers / his / its             theirs

توجه کنید که ضمایر ملکی  با صفات ملکی  فرق دارند . در بحث صفتها با صفات ملکی هم 
طبقه بندی: آثار دریافتی دوستان، 
ارسال توسط majid
آرشیو مطالب
نظر سنجی
امتیاز شما به این وبلاگصفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال