تبلیغات
Topnotch - ترجمه اسناد و مدارک 3
Topnotch
آموزش زبان انگلیسی آمریکایی
مرتبه
تاریخ : 1391/04/2
 

گواهی تولد

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the islamic republic of iran

وزارت کشور

Ministry of the interior

سازمان ثبت احوال کشور

State registration of personal status/Personal status registry

گواهی پزشک و ماما درباره ولادت

Doctor's / midwife's certificate of (live) birth

تاریخ:... شماره:... no:... date:...

برای گواهی وجهی دریافت نمی شود

No fees apply to this certificate

طبق ماده 19 قانون ثبت احوال و با اطلاع از مقررات کیفری اظهارات خلاف واقع اینجانب پزشک/ماما ساکن شهر/بخش ...

In accordance with article 19 of the personal status act, and with complete knowledge/awareness of penalty for false information, i ..., physician/midwife residing in the city/district of ...,

... خیابان ... کوچه ... پلاک ... در زمان ولادت حضور داشته و تصدیق می نمایم که در ساعت ... روز سه شنبه مورخ ...

At no. ..., ... Alley, ... Street, hereby declare that i was present at the timd of the birth, and certify that at ... on this tuesday...

فرزند پسر/دختر از زوجین آقای ... و خانم ... در بیمارستان/مرکز بهداشت/منزل ... واقع در استان ... شهرستان ...

...‎, a son/daughter was born to this father Mr. ... and this mother, Ms. (maiden name) ... at this hospital/health clinic/home of ... in the province of ... city of ...,

دهستان ... بخش ... به دنیا آمده است

suburb of ... district of ... .

مهر و امضای تصدیق کننده:

Signature and seal of the certifier:

تذکر:

Remarks:

الف. مهلت قانونی اعلام ولادت 15 روز از تاریخ تولد بوده و عدم ثبت به موقع موجب مسئولیت قانونی است

A. Deadline for the report of any birth is within 15 days from the date of birth, after which delays shall be subject to legal prosecution.

ب. هر گونه خط خوردگی موجب بی اعتباری این گواهی خواهد بود

B. Any alteration or damage to this certificate shall render it/null and void/invalid.

نسخه متقاضی

Copy of the applicant/applicant's copyشناسنامه

Page 1

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the islamic republic of iran

وزارت کشور

Ministry of the interior

سازمان ثبت احوال کشور

State civil status registry/department of personal status/state organization for census and personal status

چند تذکر به دارنده شناسنامه

Remarks to the owner

* شناسنامه سند هویت شماست. برای حفظ حقوق خود از آن به دقت نگهداری کنید

*‎ this national ID card bears your identity. You are to preserve it carefully for the protection of your own rights.

* صدور شناسنامه المثنی محدودیت قانونی دارد

*‎ issuance of a duplicate national ID card is subject to legal restrictions.

*‏ مشخصات سجلی خود را به خاطر بسپارید تا در هنگام ضرورت دسترسی به سوابق شما آسان تر باشد

*‎ memorizing your particulars as started in national ID card can facilitate access to your civil status records upon necessity.

*‏ هر نوع تغییر و تحریف و سو استفاده از شناسنامه جرم است و مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد

*‎ any alteration or manipulation to this national ID card or its abuse thereof is an offense/offence subject to legal prosecution.

تذکر: اگر شناسنامه ای را یافتید آنرا به ثبت احوال محل و یا یکی از واحدهای انتظامی تحویل دهید و یا در صندوق پست بیندازید

Note/remarks: the finder of this national ID card is requested to drop it in a mailbox or hand it over to the nearest civil status registry or police station.

اثر انگشت نشانه دست راست

Right forefinger print

کلاسه اثر انگشتان

Fingerprint class

Page 2

نشانه جمهوری اسلامی ایران

Emblem of the islamic republic of iran

محل الصاق عکس و مهر آن

Holder's photo is affixed and sealed.

شماره شناسنامه: ... نام: آقای/خانم ... نام خانوادگی ...

National ID card no.: ... Name: mr./ms ... Family/sur/last name ...

تاریخ تولد: روز ... ماه ... سال ... شمسی/قمری

Birth date: day ... month ... year ...

محل تولد: شهرستان ... بخش ...

Birthplace: city ... district ...

دهستان ... شهر - روستا ...

Suburb ... town/village ...

تاریخ تنظیم سند: روز ... ماه ... سال ...

Date of issue: day... month... year...

محل تنظیم سند: حوزه: ... شهرستان: ... بخش: ... دهستان: ... شهر: ...

Place of issue: district: ... city: ... division: ... suburb: ... town: ...

نام و نام خانوادگی کارمند:

Issuer/issued by/(name and family name):

امضا و مهر

Signed & sealed/SGD & SED

Page 3-4

مشخصات همسر

Spouse's parpiculars

نام و نام خانوادگی

Name and family name

شماره شناسنامه

National ID card no.

تاریخ تولد

Birth date

روز/ماه/سال

Day/month/year

صادره از حوزه

Issuing division

ازدواج

Marriage

تاریخ عقد

Espousing date/date of marriage

روز/ماه/سال

Day/month/year

شماره ثبت

Registration no.

شماره و محل دفتر خانه

Notary no. & place

امضا و مهر

SGD & SED

¤ طلاق یا مرگ ¤

Death or Divorce

تاریخ ثبت

Registration date

روز/ماه/سال

Day/month/year

شماره ثبت

Registration no.

محل ثبت

Registration place

امضا و مهر

SGD & SED

نام فرزند

Children's names

شماره شناسنامه

National ID card no.

تاریخ تولد

Birth date

روز/ماه/سال

Day/month/year

محل تنظیم سند

Place of issue

شهرستان/حوزه

City/division

امضا و مهر

SGD & SED

Page 5

ملاحظات:

Remarks:

تغییر نام:

Changing name:

در اجرای بند شماره ... قانون ... و برابر دستور نامه شماره ... مورخ ... نام خانوادگی دارنده از ... به ...تغییر یافت

In execution of article no. ... Of the law and according to order no. ... dated ..., the last name of the holder was changed from ... to ...

دفتر ثبت احوال شماره ...

Civil status registry no. ...

مهر و امضا

SGD & SED

ناخوانایی شناسنامه

Illegibility of/damage to/the national ID card:

نوشته های این شناسنامه پاک شده و خوانده نمی شود

The contents of this national ID card are worn out and illegible.

مشخصات اصلی شناسنامه اینگونه می باشد:

The original content is as follows: ...
طبقه بندی: مهارت یادگیری لغت، 
ارسال توسط majid
آرشیو مطالب
نظر سنجی
امتیاز شما به این وبلاگصفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال